english version

Struktura akcjonariatuStan akcjonariatu

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.786.576 PLN (dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote).

W chwili obecnej Spółka nie posiada żadnego Akcjonariusza posiadającego co najmniej 5 % udział w jej kapitale zakładowym.